Oferte TFC si conditii de restituire

Extras din Regulamentul de transport pe căile ferate din România, aprobat prin OG nr.7/2005- “Art. 13. – Reduceri din tarifele de călători : 

(1) Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere un loc separat, se transportă gratuit, fără legitimaţie de călătorie.

(2) Copiii până la vârsta de 10 ani împliniţi plătesc 50% din tariful de transport şi din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc şi tariful integral al tichetului.

(3) Operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri comerciale, reglementate prin tarife şi aduse la cunoştinţă publicului călător prin publicare.

(4) Nici o reducere acordată de operatorul de transport feroviar nu se mai poate aplica legitimaţiilor de călătorie care se bucură deja de o reducere din tariful întreg.

(5) Călătorii care beneficiază de reduceri trebuie să prezinte, la cererea agentului operatorului de transport feroviar, dovada că pot beneficia de reducerile respective. Călătorii care nu fac dovada că pot beneficia de reducerile respective vor fi consideraţi contravenienţi şi vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale.” 

Extras din OMT 665/2007, cu modificările și completările ulterioare - Norme Uniforme Călători 34

Operatorul de transport feroviar de călători poate acorda și alte reduceri de tarife, care constau în “ oferte speciale” de călătorie pe perioade limitate de timp sau cu ocazia unor evenimente deosebite, reduceri ce se stabilesc de fiecare operator de transport feroviar de călători în parte și aduse la cunoștința publicului călător. 

Reglementări proprii ale TFC la art 13. alin(3) “ Oferte comerciale acordate de  S.C. Transferoviar Călători SRL”

A. Oferte ABONAMENT pentru călătorii multiple, pe anumite relații de circulație.

1. Abonamente de călătorie lunare, clasa a 2-a, se emit până la distanța de 300 km, pentru trenurile regio și interregio.

             1.1.Sunt legitimații de călătorie nominale cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate.

             1.2.Tarifele sunt calculate cu reduceri cuprinse între 35%-53% din tariful de transport calculat pentru 22 zile lucrătoare x 2 călătorii (una călătorie dus, respectiv una călătorie întors)  în funcție de  fiecare zonă kilometrică în parte.

2. Abonamentele de călătorie lunare pentru elevi sau studenți, se emit până la distanța de  300 km, doar pentru clasa a 2-a , pentru trenurile regio și interregio.

2.1. Abonamentele lunare pentru elevi cu reducere 50% se eliberează în baza carnetului de elev vizat la zi pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie.

Tarifele sunt calculate cu reducere de 50% din tariful de transport calculat pentru abonamentele lunare întregi.

2.2. Abonamentele lunare gratuite pentru elevii orfani, cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi celor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială se eliberează în baza carnetului de elev vizat la zi pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului,  iar la rubrica ”mențiuni” va avea atestat de unitatea de învățământ  dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.

2.3. Abonamentele lunare gratuite pentru studenți se eliberează în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, cât şi a unui act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport.

Până la începerea anului universitar 2017/2018, pentru studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă -licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care până la data intrării în vigoare a HG 42/2017 nu au beneficiat de legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport, abonamentele se eliberează pe baza unei adeverinţe eliberate de instituţia de învăţământ superior la care sunt înmatriculaţi, din care să rezulte că beneficiază de gratuitate la transport pe calea ferată română.

2.4. Abonamentele lunare pentru elevi sau studenți sunt legitimații de călătorie nominale cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate.

3. Abonamentele de călătorie săptămânale se emit la clasa a 2-a, se emit până la distanța de 250 km, pentru trenurile regio și interregio.

             3.1.Sunt legitimații de călătorie nominale cu număr nelimitat de călătorii în perioada de valabilitate,  și se eliberează tuturor călătorilor pentru relația de călătorie solicitată.
             3.2.Tarifele sunt calculate cu reduceri cuprinse între 3%-43% din tariful de transport calculat pentru 5 zile lucrătoare x 2 călătorii (una călătorie dus, respectiv una călătorie întors)  în funcție de  fiecare zonă kilometrică în parte.

4. Când se utilizează pentru călătorie mai multe trenuri succesive se emit separat abonamente pe fiecare relație, rang de tren sau tren și categorie secție de circulație (neinteroperabilă, interoperabilă), pentru toate ofertele tip abonament.

(Exemplu: Un călător solicită abonament lunar întreg, pe relația Slănic-via Ploiești Sud- București Nord. În acest caz, se vor emite 2 abonamente lunare- unul valabil pe relația Slănic- Ploiești Sud, la tren Regio, iar cel de-al doilea se va emite pe relația Ploiești Sud- București Nord, valabil la tren Interregio).

5. Posesorii de abonamente lunare (întregi, E/S) și săptămânale nu sunt obligați să achite tariful de rezervare, aceștia putând ocupa locurile libere rămase în tren, fiind însă obligați să elibereze locurile, atunci când li se solicită din partea celor îndreptățiți, respectiv a călătorilor care dețin legitimații de călătorie cu rezervare pentru locurile respective.

Aceștia își pot achiziționa și tichete de rezervare, atunci când doresc să ocupe loc la trenurile cu regim de rezervare.

Posesorii de abonamente (lunare și săptămânale) pot călătorii cu trenuri de rang superior sau la clasa superioară, cu condiția să achite diferențele tarifare corespunzătoare(diferență de rang sau clasă), inclusiv tichetul de rezervare la clasa 1, pentru care se vor elibera legitimații de călătorie cu plată integrală.

Extras Regulamentul de transport pe căile ferate din România, aprobat prin OG nr.7/2005 “Art. 21. – Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parțial

Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial se face conform prevederilor Normelor uniforme şi reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.”

Extras din OMT 665/2007, cu modificările și completările ulterioare :

Norme Uniforme Călători 45

Tariful de transport se restituie în totalitate sau parțial, când:

a)  legitimația de călătorie nu a fost utilizată sau a fost utilizată parțial;

b) datorită lipsei de loc, legitimația a fost utilizată într-o clasa sau un tren de categorie inferioară celei menționate pe legitimație, exceptând cazurile când călătorul solicită de bună voie călătoria într-o clasă sau un tren de categorie inferioară.

Norme Uniforme Călători 46

46.1.Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tichetul de rezervare, în cazurile în care trenul pentru care s-a emis legitimația de călătorie nu mai circulă, sau în situații de forță majoră.

46.2. Tariful de transport se restituie parțial, în cazuri de :

   a. întreruperi în circulație,
   b. suprimări de trenuri,
   c. pierderea legăturilor,
   d. îmbolnăvire în parcurs,
   e. renunțare la efectuarea călătoriei integrale, însă numai pentru porțiunea neparcursă.

Reglementări proprii TFC la Norme Uniforme Călători 46

Restituirea integrală a tarifului de transport- din vina căii CF:

Tariful de transport se restituie integral, inclusiv tariful de rezervare a locului, în cazul unei legitimații de călătorie eliberată înainte de ora de plecare regulată a trenului din stația de cale ferată, în următoarele situații:

a) Trenul are o întârziere  avizată  de 60 minute sau mai mare, în stația de cale ferată  de plecare, înscrisă pe legitimația de călătorie, iar călătorul renunță la călătorie.

b) În stația de legătură, numai pentru porțiunea de traseu neparcursă, în situația în care călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei (când călătoria se efectuează cu două sau  trei trenuri succesive), iar călătorul dorește renunțarea la călătorie. În acest caz se va solicita viză de neutilizare parțială, la casa de bilete TFC sau la personalul de tren în situația în care renunțarea la călătorie se face într-o stație în care  nu există casă de bilete TFC sau programul de lucru este întrerupt/suspendat.

Restituirea tarifului de transport pentru legitimațiile de călătorie tip Abonament.

1. Tariful de transport pentru abonamente se restituie integral doar în situația în care călătorul renunță la abonament înainte de începerea valabilității, exclusiv până în prima zi de valabilitate.

2.  Pe bază de cerere depusă la unitatea emitentă a legitimației de călătorie, se poate aproba restituirea tarifului pentru zilele în care abonamentul a fost neutilizat, pe bază de acte doveditoare, în următoarele cazuri :

 a) când posesorul este chemat pentru satisfacerea serviciului militar

 b) când posesorul își schimbă locul de muncă, inclusiv detașărilor de lungă durată (cel puțin 1 lună)

       b.1. restituirea se va face pentru zilele rămase neutilizate, calculate începând cu prima zi de neutilizare, care este data următoare zilei de depunere a cererii de restituire și a abonamentului în original, indiferent de data specificată în documentele doveditoare, ca fiind prima zi de detașare/schimbare loc de muncă.

       b.2. cererea de restituire însoțită de acte doveditoare, împreună cu abonamentul în original, poate fi depusă în vederea restituirii parțiale sau totale și de către o persoană împuternicită de către titularul abonamentului, în baza unei împuterniciri/procuri însoțită de BI/CI(copie) al titularului abonamentului respectiv și BI/CI (original) al persoanei împuternicite, conform imputernicirii/procurii prezentate.

 c) în caz de deces al posesorului abonamentului, caz în care restituirea se face către moștenitorii legali.

 d) în cazuri excepționale, altele decât cele prevăzute la pct. a., b. și c. restituirea parțială a abonamentului se poate face doar cu aprobarea scrisă a conducerii S.C. Transferoviar Călători S.R.L.

        d.1. în cazul internării posesorului în unitate medicală- spital.

        d.2. concediul medical de lungă durată, doar pentru cazurile în care bolnavul este în imposibilitatea utilizării, datorită specificului bolii.

        d.3. reținerii de către autorități, punându-l în imposibilitatea utilizării abonamentului, restituirea se face doar pentru fiecare zi întreagă (de 24 ore)de neutilizare.

      d.4. pentru cazurile d.1., d.2. și d.3. restituirea se va face pentru zilele rămase neutilizate. Zilele de neutilizare se calculează începând cu data următoare zilei de depunere a cererii de restituire și a abonamentului în original, indiferent de data specificată în documentele doveditoare, ca fiind prima zi de concediu medical sau de reținere de către autorități. În acest caz, cererea de restituire însoțită de acte doveditoare, împreună cu abonamentul în original, poate fi depusă în vederea restituirii parțiale sau totale și de către o persoană împuternicită de către titularul abonamentului, BI/CI(copie) al titularului abonamentului respectiv și BI/CI (original) al persoanei împuternicite, conform imputernicirii/procurii prezentate.

Determinarea sumei de restituit se face astfel:

 -   se calculează tariful pentru o zi, tariful total al abonamentului se împarte la numărul de zile pentru care acesta a fost emis (considerându-se 5 zile lucrătoare pentru abonamentele săptămânale şi 22 de zile pentru abonamentele lunare)

 -   se calculează valoarea abonamentului consumat, prin înmulţirea nr. de zile lucrătoare în care abonamentul a fost folosit cu tariful pe o zi

 -  din tariful abonamentului se scade valoarea abonamentului consumat (pentru zilele lucrătoare în care a fost utilizat ), rezultând suma de restituit.

Legitimațiile de călătorie  care se prezintă la viză în vederea restituirii, obligatoriu vor fi depuse în original, cu cerere scrisă, iar atunci când este cazul, vor fi însoțite și de acte doveditoare.

Nu se restituie tarifele pentru abonamentele pierdute sau neutilizate din alte motive decât cele prezentate mai sus.

B. Oferte dus-întors pentru călătoria dus-întors

B.1. Oferta dus-întors VARIABILpentru călătoria dus-întors la călătoria cu trenul InterRegio, clasa 1 sau la clasa a 2-a, pe relații de călătorie la care se utilizează un singur tren, atât la călătoria de dus, cât și la cea de întors, la care nu se cunoaște data și trenul pentru călătoria de întoarcere. În acest caz călătorul își poate stabili data de întoarcere în oricare dintre zilele cuprinse în perioada de valabilitate. 

(1) Biletul dus-întors se emite pentru: persoane adulte și pentru copii între 5 și 10 ani neîmpliniți, precum și pentru copiii sub 5 ani pentru care se solicită loc separat. Se emit pentru un singur tren de rang InterRegio, pentru o persoană și este valabil la clasa 1 și clasa a 2-a.

(2) Tariful de transport este calculat cu reducere 10% din tariful pentru o călătorie dus-întors la tren de rang InterRegio, din tariful integral la clasa 1 și clasa a-2-a (adulți) și din tariful cu reducere 50% la clasa 1 și clasa a 2-a(copil), pentru relația de călătorie solicitată de călător.

(3) La trenurile cu regim de rezervare se va achita integral tariful de rezervare a locului pentru fiecare loc, corespunzător clasei de rezervare, dacă se asigură loc rezervat, atât pentru călătoria de dus, cât și pentru cea de întors.

(4) Legitimația de călătorie care se eliberează este: biletul D-î VAR.+TDus( IR) – pentru adulți și biletul D-î VARcopil+TDus/IR- pentru copii.

(5) Biletul dus-întors este valabil 5 zile de la data începerii călătoriei de dus. Călătoria de întoarcere se poate efectua cu un tren care are ora de plecare din stația de cale ferată de plecare a călătoriei de întors până cel târziu la ora 2359 a celei de a cincea zi de la data începerii călătoriei de dus.

(6) Oferta dus-întors VARIABIL se emite doar la casele de bilete TFC și la automatele de vânzare bilete (kioskuri).

(7) Efectuarea călătoriei de întors impune prezentarea obligatorie a călătorului pentru achiziționarea tichetului de rezervare la casele de bilete sau în tren, în situația în care acesta se urcă dintr-o stație fără casă de bilete sau activitatea acesteia este suspendată temporar.

(8) Biletul dus-întors dă dreptul la călătoria cu o clasă superioară. Diferențele tarifare privind clasa se achită integral pe distanța de călătorie solicitată, încasându-se diferențele tarifare corespunzător zonei kilometrice a biletului inițial, calculate pentru călătoria simplă.

(9) Biletul dus-întors dă dreptul la: amânarea, anticiparea călătoriei, atât la dus cât și la întors, în perioada sa de valabilitate.

Exemplu: Pentru un bilet dus-întors cu valabilitate de 5 zile, care are data călătoriei de dus 25.04.2016, călătoria de întoarcere se poate efectua până cel mai târziu la ora 2359 a zilei de 29.04.2016.

Anticiparea călătoriei

 • de dus se poate efectua doar în ziua de 25.04.2016, pentru un alt tren având ora de plecare mai devreme decât ora de plecare a trenului menționat pe legitimația de călătorie inițială.
 • de întors se poate efectua cel mai devreme în ziua de 25.04.2016, cu condiția ca aceasta să se realizeze după efectuarea călătoriei de dus.
 • Anticiparea călătoriei de dus sau întors impune prezentarea obligatorie a legitimației de călătorie la casele de bilete pentru aplicarea vizei de anticipare și achitarea tichetului de rezervare pentru noua călătorie. În stațiile fără case de bilete sau cu program de lucru suspendat temporar, viza de anticipare și achiziționarea tichetului de rezervare pentru noua călătorie se solicită de la personalul de tren care deservește trenul menționat pe legitimația de călătorie.

Amânarea călătoriei

 •  de dus se poate efectua până cel mai târziu în ziua de 29.04.2016, cu condiția ca aceasta să se realizeze înainte de efectuarea călătoriei de întors
 •  de întors se poate efectua până cel mai târziu la ora 2359 a zilei de 29.04.2016, respectiv cu ultimul tren aflat în circulație în acea zi
 •  Amânarea călătoriei de dus sau întors impune prezentarea obligatorie a legitimației de călătorie, în termen de cel mult o oră după plecarea trenului din stație, pentru care aceasta a fost emisă, la casele de bilete pentru aplicarea vizei de amânare și achitarea tichetului de rezervare pentru noua călătorie.

În stațiile fără case de bilete sau cu program de lucru suspendat temporar, viza de amânare pentru noua călătorie se solicită personalului de tren ce deservește trenurile cu oprire în acea stație, cu condiția ca cererea de amânare să se facă în termen de cel mult o oră după plecarea trenului stabilit pe legitimația inițială. Excepție de la acest termen (cel mult o oră după plecarea trenului din stație) se aplică în cazurile legitimațiilor de călătorie emise pentru trenurile de pe secțiile de circulație unde nu există decât o pereche de trenuri(Galați-București Nord) sau a celor emise la ultimul tren aflat în circulație în acea zi, caz în care viza de amânare necesită prezentarea obligatorie la personalul de tren, cel mai târziu înainte de ora de plecare a trenului de pe legitimația emisă inițial.

(10) Prin amânarea sau anticiparea călătoriei de dus și/sau întoarcere nu se poate prelungi durata de valabilitate a biletului dus-întors.

(11) Oferta dus-întors VARIABIL nu dă dreptul la întreruperea călătoriei.

(12) Restituirea integrală a tarifului de transport și restituirea parțială a tarifului de transport pentru parcursul neutilizat-din vina TFC (din vina căii ferate sau forță majoră) se face în condițiile stabilite în Norme Uniforme Călători 46 și a Reglementărilor proprii ale TFC.

12.1.Restituirea parțială, în cazul suspendării circulației unui tren, dacă aceasta nu a fost cunoscută înainte de plecarea trenului din stația de pornire, iar călătorul nu se întoarce în această stație, se face în stația de cale ferată din parcurs unde s-a produs întreruperea călătoriei, dacă există casă de bilete TFC sau într-o altă stație de cale ferată unde există casă de bilete TFC, pe bază de cerere și doar dacă pe legitimația de călătorie a fost aplicată viza de neutilizare de către personalul TFC. 

Pentru călătoria efectuată pe baza biletului dus-întors, dacă aceasta nu se poate efectua din vina căii ferate sau în situații de forță majoră, iar călătorul nu dorește continuarea călătoriei până la destinație, pe legitimația de călătorie se va aplica viza de neutilizare parțială (la casele de bilete TFC din stația de întrerupere și în tren de către personalul de tren atunci când întreruperea călătoriei se face într-o stație fără casă de bilete TFC) și se va menționa cauza neutilizării „Neutilizat pe relația.......din cauza.......”, iar restituirea tarifului de transport se va face astfel:

12.2.1. când din vina căii ferate sau forță majoră călătoria de dus este întreruptă în parcurs, se calculează tariful de transport pentru o călătorie simplă pentru parcursul efectuat și se înmultește cu coeficientul 0,90 , după care valoarea astfel calculată se scade din tariful achitat de călător, din care se reține și valoarea tichetului de rezervare pentru parcursul de dus, în condițiile în care a fost asigurat loc rezervat la acel tren. Valoarea astfel rezultată se restituie integral călătorului.

12.2.2. când din vina căii ferate sau forță majoră călătoria de întors este întreruptă în parcurs, se calculează tariful de transport pentru o călătorie simplă pentru călătoria de dus, care se înmulțește cu coeficientul 0,90, se calculează tariful de transport pentru o călătorie simplă pentru parcursul efectuat la călătoria de întoarcere care se înmultește cu coeficientul 0,90, iar suma celor două valori calculate se scade din tariful achitat de călător, din care se vor reține valorile tichetelor de rezervare, atât pentru parcursul de dus și întors, în condițiile în care au fost asigurate locuri rezervate la aceste trenuri. Valoarea astfel rezultată se va restitui integral călătorului.

12.2.3.în toate cazurile restituirea integrală a tariful de rezervare a locului se efectuează doar pentru trenurile cu regim de rezervare neutilizate (călătoria de dus sau întors nu a fost începută).

(13) Restituirea tarifului de transport- la renunțarea la călătorie se face numai după ce pe legitimația de călătorie s-a aplicat viza de neutilizare-“NEUTILIZAT” cu respectarea Reglementărilor proprii ale TFC.

13.1. Tariful de rezervare a locului la clasele de rezervare clasa 1 și a 2-a nu se restituie.

13.2. Restituirea totală sau parțială(doar călătoria de întors) a tarifelor, în cazul renunțării la călătorie se face astfel:

13.2.1. În cazul renunțării la călătorie înainte de începerea călătoriei de dus, la vagoanele clasa 1 și clasa a 2-a, din tariful achitat de călător se va reține valoarea tarifelor de rezervare a locurilor, de pe biletul respectiv. Suma rezultată se va restitui integral călătorului.

13.2.2. În cazul renunțării înainte de începerea călătoriei de întoarcere, din tariful achitat de călător se va scădea: tariful de transport pentru o călătorie simplă pentru parcursul efectuat(călătoria de dus), valoarea tichetului de rezervare pentru parcursul de dus, în condițiile în care a fost asigurat loc la călătoria de dus. Valoarea rezultată se va restitui integral călătorului.

Renunțarea la călătorie

 •  impune prezentarea obligatorie a legitimației de călătorie, în termen de cel mult o oră de la plecarea trenului din stație, la casele de bilete TFC sau la agentul operatorului de transport feroviar de călători pentru obținerea vizei aferente.
 •  Renunțarea la călătorie se poate face pentru un bilet dus-întors, în ansamblul său, adică pentru ambele călătorii dus și întors, sau pentru călătoria de întoarcere, în termen de cel mult o oră de la plecarea trenului stabilit pe legitimația de călătorie pentru călătoria de dus(restituire totală), respectiv călătoria de întoarcere(restituirea parțială).  
 •  În stațiile fără case de bilete sau cu program de lucru suspendat temporar, viza de neutilizare se solicită personalului de tren ce deservește trenurile cu oprire în acea stație, cu condiția ca cererea de renunțare să se facă în termen de cel mult o oră după plecarea trenului stabilit pe legitimația de călătorie. Excepție de la acest termen (cel mult o oră după plecarea trenului din stație) se aplică în cazurile legitimațiilor de călătorie emise pentru trenurile de pe secțiile de circulație unde nu există decât o pereche de trenuri(Galați-București Nord) sau a celor emise la ultimul tren aflat în circulație în acea zi, caz în care viza de neutilizare necesită prezentarea obligatorie la personalul de tren, cel mai târziu înainte de ora plecare a trenului inscris pe legitimația de călătorie.

(14) Restituirea integrală a tarifului de transport -din vina TFC sau în cazul renunțării la călătorie înainte de începerea călătoriei de dus, pentru biletele dus-întors emise la casele de bilete se face direct în sistemul de emitere bilete, iar sumele aferente se restituie pe loc, în numerar, la ghișeu.

Restituirea parțială a tarifului de transport (doar pentru călătoria de dus sau doar pentru călătoria de întors) se face doar pe bază de cerere scrisă, depusă la una din casele de bilete TFC, și doar dacă pe legitimația de călătorie este aplicată viza de neutilizare.

14.1. Pentru biletele dus-întors achiziționate de la automatele de vânzare bilete TFC(kioskuri) restituirea biletelor se face numai pe bază de cerere de restituire care se completează de călător, cerere ce va fi înregistrată și transmisă la Serviciul Comercial, Marketing, Relații cu Publicul. La cererea de restituire, suplimentar se va prezenta și chitanța POS emisă la achiziționarea biletului respectiv, iar o copie a acesteia se va atașa la cererea de restituire.

14.2. Cererea de restituire împreună cu biletul dus-întors, în original, și legitimațiile de călătorie emise în completarea acestuia (tichet rezervare sau diferență de clasă, după caz), în original, pe care este aplicată viza de neutilizare se pot depune la orice casă de bilete TFC, în termen maxim de 3 (trei) zile de la data renunțării la călătorie.

(15) La verificarea în tren a legitimațiilor de călătorie de tip Oferta dus-întors VARIABIL, călătorii trebuie să prezinte obligatoriu la control atât biletul dus-întors, cât și legitimațiile de călătorie emise în legătură cu acesta, care poate fi: tichetul pentru călătoria de întoarcere sau de dus, după caz, sau diferență de clasă- legitimație emisă în completarea unui bilet dus-întors valabil la clasa a 2-a.

B.2. Oferta dus-întors STABILIT -pentru călătoria dus-întors pe relații de călătorie la care se utilizează câte un singur tren de rang InterRegio la călătoria de dus, respectiv de întors, pe aceeași rută, atunci când se cunosc datele de efectuare a călătoriilor de dus și de întors (trenurile și datele de călătorie).

(1) Biletul dus-întors STABILIT oferă o reducere de 10% din tariful de transport pentru fiecare tren în parte (trenul de dus, respectiv de întoarcere) la călătoria cu tren de rang InterRegio, la clasa 1 sau clasa a 2-a, conform solicitării călătorului. Data limită de efectuare a călătoriei de întoarcere este a cincea zi de la data efectuării călătoriei de dus până cel mai târziu cu un tren care are ora de plecare 2359. La calculul ultimei date la care se poate efectua călătoria de întoarcere se include și ziua în care se efectuează călătoria de dus.

Călătoria de întoarcere se poate efectua cel mai devreme în aceeași zi ca și călătoria de dus, dar nu mai devreme de 60 minute de la ora de sosire în stația de destinație a trenului de dus. 

(2)Biletul dus-întors STABILIT se emite pentru: persoanele adulte și pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 ani împliniți și 10 ani neîmpliniți, precum și pentru copiii sub 5 ani pentru care se solicită loc separat.   Prin serviciul “Bilete TFC online” numărul maxim de persoane pentru care se poate achiziționa legitimația de călătorie, D-I STABILIT+T (IR), printr-o singură cerere, este 6.

        Numărul maxim de persoane pentru care se poate emite legitimația de călătorie, D-I STABILIT+T (IR), la casele și la automatele de vânzare este 1.

      În cazul călătoriei mai multor persoane cu același grup, la achiziționarea biletului dus-întors este recomandat să se solicite în aceeași cerere rezervarea locurilor, atât la casa de bilete, cât și la automatele de vânzare.

      La achiziționarea biletelor dus-întors de la automatele de vânzare, în cazul călătoriei mai multor persoane în același grup se recomandă ca în aceeași cerere să se selecteze numărul adulților și al copiilor ce călătorsc împreună, din ecranul de vânzare al biletelor dus-întors ( pot fi selectați până la 6-adulți și 6-copii, caz în care numărul legitimațiilor de călătorie emise vor fi 12).

(3) Tariful de transport este calculat cu reducere 10% din tariful de transport (din tariful tren InterRegio -clasa 1 și clasa 2-pentru adulți și din tariful tren InterRegio cu reducere 50% la clasa 1 și clasa a 2-a- pentru copii), pentru fiecare tren în parte, pe aceeași rută, la aceeași clasă sau clasă diferită,conform solicitării călătorului, atât pentru călătoria de dus, cât și pentru cea de întoarcere. Reducerile nu se cumulează cu alte reduceri acordate pe calea ferată română sau alte reduceri acordate de  S.C. Transferoviar Călători SRL, cu excepția celor acordate la transportul copiilor pe calea ferată, în acest caz.

(4)La trenurile cu regim de rezervare se va achita  integral tariful de rezervare a locului corespunzător clasei de rezervare, dacă se asigură loc rezervat, atât pentru călătoria de dus, cât și pentru cea de întors.

(5)Legitimația de călătorie care se eliberează este: biletul D-I STABILIT+T (IR) – pentru Categ.Adultși biletul D-I STABILIT+T (IR) - pentru Categ.Copil.

(6)Oferta dus-întors STABILIT se emite la: casele de bilete TFC, automatele de vânzare bilete (kioskuri) și prin sistemul de vânzare online.

Oferta dus-întors STABILIT se poate achiziționa de la: automatele de vânzare TFC (kioskuri de bilete) și sistemul de vânzare online, doar în limita locurilor disponibile la vânzare. În cazul în care nu mai există locuri libere la vânzare, fie pentru trenul de dus sau întors, fie pentru ambele trenuri, oferta dus-întors STABILIT se poate achiziționa doar de la casele de bilete.

Achiziționarea cu anticipație a biletului dus-întors STABILIT se face cu condiția efectuării călătoriei de întoarcere, cel târziu în ultima zi a perioadei de anticipație, respectând totodată perioada de valabilitate a acestuia.

 (7) Biletul dus-întors STABILIT dă dreptul la călătoria la o clasă superioară. Diferențele tarifare privind clasa se achită integral pentru distanța de călătorie solicitată, calculate pentru o călătorie simplă.

 (8) Biletul dus-întors STABILIT, achiziționat de la casele de bilete sau de la automatele de vânzare, dă dreptul la: amânarea, anticiparea călătoriei, atât la dus cât și la întors, cu condiția ca perioada dintre data efectuării călătoriei de dus și cea de întors, să fie de maxim 5 zile calendaristice. Biletele dus-întors STABILIT, achiziționate prin serviciul “Bilete TFC online” nu dau dreptul la amânarea/anticiparea călătoriei.

8.1. Anticiparea călătoriei

 • de dus se poate efectua în orice zi din perioada de anticipație cu care se procură această legitimație cu condiția ca perioada dintre data efectuării călătoriei de dus și cea de întors, să fie de maxim 5 zile calendaristice.
 • de întors se poate efectua în orice zi din perioada de anticipație cu care se procură această legitimație de călătorie, cel mai devreme în aceeași zi ca și călătoria de dus, dar nu mai devreme de 60 minute de la ora de sosire în stația de destinație a trenului de dus și cel mai târziu în cea de-a cincea zi de la data efectuării călătoriei de dus.
 • Anticiparea călătoriei de dus sau întors impune prezentarea obligatorie a legitimației de călătorie la casele de bilete pentru aplicarea vizei de anticipare și achitarea tichetului de rezervare pentru noua călătorie. În stațiile fără case de bilete sau cu program de lucru suspendat temporar, viza de anticipare și achiziționarea tichetului de rezervare pentru noua călătorie se solicită de la personalul de tren care deservește trenul menționat pe legitimația de călătorie.

Exemplu:  Pentru bilet dus-întors STABILIT achiziționat în data de 21.04.2016,având data călătoriei de dus 30.04.2016 și călătoria de întoarcere în data de 30.04.2016, anticiparea călătoriei de dus se poate face,  cel mai devreme pentru data de 21.04.2016. În acest caz, obligatoriu se va face și anticiparea călătoriei de întoarcere, iar data călătoriei poate fi :

 • cel mai târziu în data de 25.04.2016, 
 • iar cel mai devreme în data de 21.04.2016, cu un tren care are ora de plecare din stația de întoarcere, la cel puțin o oră după sosirea trenului de dus în această stație.

8.2. Amânarea călătoriei

 • de dus se poate efectua în orice zi din perioada de achiziționare cu anticipație a  legitimațiilor de călătorie, cu condiția ca aceasta să se realizeze înainte de efectuarea călătoriei de întors
 • de întors se poate efectua până cel mai târziu la ora 2359  a celei de a cincea zi de la data efectuării călătoriei de dus.
 • Amânarea călătoriei de dus sau întors impune prezentarea obligatorie a legitimației de călătorie, în termen de cel mult o oră după plecarea trenului din stație, pentru care aceasta a fost emisă, la casele de bilete pentru aplicarea vizei de amânare și achitarea tichetului de rezervare pentru noua călătorie.

În stațiile fără case de bilete sau cu program de lucru suspendat temporar, viza de amânare pentru noua călătorie se  solicită personalului de tren  ce deservește trenurile cu oprire în acea stație, cu condiția ca cererea de amânare să se facă în termen de cel mult o oră după plecarea trenului stabilit pe legitimația inițială. Excepție de la acest termen (cel mult o oră după plecarea trenului din stație) se aplică în cazurile legitimațiilor de călătorie emise pentru trenurile de pe secțiile de circulație unde nu există decât o pereche de trenuri(Galați-București Nord) sau a celor emise la ultimul tren aflat în circulație în acea zi, caz în care viza de amânare necesită prezentarea obligatorie la personalul de tren, cel mai târziu înainte de ora de plecare a trenului de pe legitimația emisă inițial.

Exemplu:  Pentru bilet dus-întorsSTABILIT achiziționat în data de 30.04.2016,având data călătoriei de dus 30.04.2016 și călătoria de întoarcere în data de 04.05.2016, amânarea călătoriei  de dus se poate face, cel mai târziu pentru data de 09.05.2016. În acest caz, obligatoriu se va face și amânarea călătoriei de întoarcere tot pentru data de 09.05.2016, care se poate efectua:

 • cel mai târziu cu un tren care are ora de plecare 2359  
 • iar cel mai devreme cu un tren care are ora de plecare din stația de întoarcere, la cel puțin o oră după sosirea trenului de dus în această stație.

(9) Prin amânarea sau anticiparea călătoriei de dus și/sau întoarcere nu se poate prelungi perioada de valabilitate a biletului dus-întors STABILIT (călătoria de întoarcere se poate efectua până cel mai târziu la ora 2359  a celei de a cincea zi de la data efectuării călătoriei de dus).

(10) Oferta dus-întors STABILIT nu dă dreptul la întreruperea călătoriei.

(11) Restituirea integrală a tarifului de transport și restituirea parțială a tarifului de transport pentru parcursul neutilizat-din vina TFC (din vina căii ferate sau forță majoră) se face în condițiile stabilite în Norme Uniforme Călători 46 și a Reglementărilor proprii ale TFC.

11.1. Restituirea parțială, în cazul suspendării circulației unui tren, dacă aceasta nu a fost cunoscută înainte de plecarea trenului din stația de pornire, iar călătorul nu se întoarce în această stație, se face în stația de cale ferată din parcurs unde s-a produs întreruperea călătoriei, dacă există casă de bilete TFC sau într-o  altă stație de cale ferată unde există casă de bilete TFC, pe bază de cerere și doar dacă pe legitimația de călătorie a fost aplicată viza de neutilizare de către personalul TFC.

Pentru călătoria efectuată pe baza biletului dus-întors, dacă aceasta nu se poate efectua din vina căii ferate sau în situații de forță majoră, iar călătorul nu dorește continuarea călătoriei până la destinație, pe legitimația de călătorie se va aplica viza de neutilizare parțială (la casele de bilete TFC din stația de întrerupere și în tren de către personalul de tren  atunci când întreruperea călătoriei se face într-o stație fără casă de bilete TFC)  și se va menționa cauza neutilizării„Neutilizat pe relația.......din cauza.......”, iar restituirea tarifului de transport se va face astfel:

   11.2.1. când din vina căii ferate sau forță majoră călătoria de dus este întreruptă în parcurs, se calculează tariful de transport pentru o călătorie simplă pentru parcursul efectuat și se înmultește cu coeficientul 0,90, după care valoarea astfel calculată se scade din tariful achitat de călător, din care se reține și valoarea tichetului de rezervare pentru parcursul de dus, în condițiile în care a fost asigurat loc rezervat la acel tren. Valoarea astfel rezultată se restituie integral călătorului.

   11.2.2. când din vina căii ferate sau forță majoră călătoria de întors este întreruptă în parcurs se calculează tariful de transport pentru o călătorie simplă pentru parcursul efectuat la călătoria de întoarcere care se înmultește cu coeficientul 0,90, după care valoarea astfel calculată se scade din tariful total achitat de călător, din care se mai reține atât tariful călătoriei de dus înscris pe legitimația de călătorie(inclusiv tariful de rezervare, dacă a fost asigurat loc rezervat), precum și valoarea tichetului de rezervare pentru parcursul de întors, în condițiile în care a fost asigurat loc rezervat la acel tren. Valoarea astfel rezultată se va restitui integral călătorului. (Ttotal-Tcăl. simplă parțial efectuată-întorsx 0,90 - Ttichet-întors- Tcăl.dus(inclusiv tichet rez. dus)=Valoarea restituită)

  11.2.3.în toate cazurile restituirea integrală a tariful de rezervare a locului se efectuează doar pentru trenurile cu regim de rezervare neutilizate (călătoria de dus sau întors nu a fost începută).

(12) Restituirea tarifului de transport- la renunțarea la călătorie se face numai după ce pe legitimația de călătorie s-a aplicat viza de neutilizare-“NEUTILIZAT” cu respectarea Reglementărilor proprii ale TFC.

12.1. Tariful de rezervare a locului la clasele de rezervare clasa 1 și a 2-a nu se restituie.

12.2. Restituirea totală sau parțială (doar călătoria de întors) a tarifelor, în cazul renunțării la călătorie se face astfel:

12.2.1. În cazul renunțării la călătorie înainte de începerea călătoriei de dus, la vagoanele clasa 1 și clasa a 2-a,  din tariful achitat de călător se va reține valoarea tarifelor de rezervare a locurilor, de pe biletul respectiv. Suma rezultată se va restitui integral călătorului.

12.2.2. În cazul renunțării înainte de începerea călătoriei de întoarcere, din tariful achitat de călător se va scădea: tariful de transport pentru o călătorie simplă pentru parcursul efectuat(călătoria de dus), valoarea tichetelor de rezervare pentru parcursul de dus și întors, în condițiile în care au fost asigurate locuri la pentru ambele călătorii, de dus sau întors. Valoarea rezultată se va restitui integral călătorului.

Renunțarea la călătorie

 • Impune prezentarea obligatorie a legitimației de călătorie, în termen de cel mult o oră de la plecarea trenului din stație, la casele de bilete TFC sau la agentul operatorului de transport feroviar de călători pentru obținerea vizei aferente.
 • Renunțarea la călătorie se poate face pentru un bilet dus-întors, în ansamblul său, adică pentru ambele călătorii dus și întors, sau pentru călătoria de întoarcere, în termen de cel mult o oră de la plecarea trenului stabilit pe legitimația de călătorie pentru călătoria de dus(restituire totală), respectiv călătoria de întoarcere (restituirea parțială).  
 • În stațiile fără case de bilete sau cu program de lucru suspendat temporar, viza de neutilizare se  solicită personalului de tren  ce deservește trenurile cu oprire în acea stație, cu condiția ca cererea de renunțare să se facă în termen de cel mult o oră după plecarea trenului stabilit pe legitimația de călătorie. Excepție de la acest termen (cel mult o oră după plecarea trenului din stație) se aplică în cazurile legitimațiilor de călătorie emise pentru trenurile de pe secțiile de circulație unde nu există decât o pereche de trenuri(Galați-București Nord) sau a celor emise la ultimul tren aflat în circulație în acea zi, caz în care viza de neutilizare necesită prezentarea obligatorie la personalul de tren, cel mai târziu înainte de ora plecare a trenului  inscris pe legitimația de călătorie.

(13) Restituirea integrală a tarifului de transport -din vina TFC sau în cazul renunțării la călătorie înainte de începerea călătoriei de dus, pentru biletele dus-întors emise la casele de bilete se face direct în sistemul de emitere bilete, iar sumele aferente se restituie pe loc, în numerar, la ghișeu.

Restituirea parțială a tarifului de transport (doar pentru călătoria de dus sau doar pentru călătoria de întors) se face doar pe bază de cerere scrisă, depusă la una din casele de bilete TFC, și doar dacă pe legitimația de călătorie este aplicată viza de neutilizare.

13.1. Pentru biletele dus-întors STABILIT achiziționate de la automatele de vânzare bilete TFC(kioskuri) restituirea biletelor se face numai pe bază de cerere de restituire care se completează de călător, cerere ce va fi înregistrată și transmisă la Serviciul Comercial, Marketing și Relații cu Publicul-SC. La cererea de restituire, suplimentar se va prezenta și chitanța POS emisă la achiziționarea biletului respectiv, iar o copie a acesteia se va atașa la cererea de restituire.

13.2. Cererea de restituire împreună cu biletul dus-întors, în original, și legitimațiile de călătorie emise în completarea acestuia (tichet rezervare sau diferență de clasă, după caz), în original, pe care este aplicată viza de neutilizare se pot depune la orice casă de bilete TFC,în termen maxim de 3 (trei) zile de la data renunțării la călătorie.

13.3. Pentru biletele dus-întors STABILIT achiziționate online restituirea biletelor se face pe baza cererii de restituire, completată la secțiunea “Înregistrare cerere restituire, din profilul propriu de utilizator, în condițiile stabilite pentru biletele achiziționate prin serviciul “Bilete TFC online”.

(14) La verificarea în tren a legitimațiilor de călătorie de tip Oferta dus-întors STABILIT, călătorii trebuie să prezinte obligatoriu la control atât biletul dus-întors, cât și legitimațiile de călătorie emise în legătură cu acesta, care poate fi: tichet de rezervare loc sau diferență de clasă- legitimație emisă în completarea unui bilet dus-întors valabil la clasa a 2-a.

C. Oferta 5% reducere, aplicată la achiziția legitimațiilor de călătorie de la automatele de vânzare bilete TFC și online.

Oferta este valabilă pentru următoarele tipuri de legitimații de călătorie: bilet preț întreg, bilet reducere 50% elev, bilet copil, oferta dus-întors adult, oferta dus-întors copil.

CMS Design - Joomla Wordpress Templates