Termeni si conditii

TERMENI şi CONDIŢII IMPUSE privind utilizarea serviciului

„Bilete TFC online”

A. Informații generale

B. Condiții generale de utilizare a serviciului „Bilete TFC online”

C. Categoriile de călători pentru care se pot achiziționa bilete online

D. Achiziționarea biletelor TFC online

E. Modificarea contractului de transport (a legitimației de călătorie achiziționate online)

F. Restituirea biletelor TFC online

G. Oferte comerciale (dus-întors) și reduceri acordate la procurarea legitimațiilor de călătorie achiziționate online

H. Emiterea facturii fiscale pentru biletele TFC online

I. Informații generale despre tranzacțiile bancare efectuate prin platforma de plată online

J. Politica de confidențialitate

A. Informații generale

Utilizând serviciul “ Bilete TFC online” NU mai este necesară prezentarea la casele de bilete aparţinând S.C. Transferoviar Călători SRL, datele necesare efectuării călătoriei vor fi transmise atât pe mail, cât și prin SMS, fiind accesibile oricând din profilul propriu de utilizator.

Atenţie! La declararea datelor de contact. Pe adresa de e-mail şi numărul de telefon declarate iniţial la înregistrare se vor transmite:

-    pe adresa de mail: parola iniţială generată de sistem la înregistrare, biletele cumpărate, precum şi întreaga corespondenţă legată de tranzacţiile online efectuate prin accesarea acestui serviciu;

-    prin SMS pe telefon: date privind tranzacţiile efectuate (ID bilet, nr. tren, relaţia, data călătoriei).

Atragem atenţia că înscrierea greşită, a adresei de e-mail, conduce la imposibilitatea utilizării serviciului de achiziţionare a biletelor TFC online, iar înregistrarea unui număr de telefon incorect va face imposibilă avizarea prin SMS.

În cazul în care, ulterior înregistrării, se doreşte schimbarea adresei de e-mail sau a numărului de telefon, această modificare se efectuează din profilul de utilizator la secţiunea “Modificare date” (aflată pe bara de meniu de sus în pagina de start) şi apoi submeniul “Schimbare date utilizator”. După modificarea datelor este necesar să se efectueze o reconectare.

Adresa de e-mail reprezintă, fără excepție, user-ul de conectare în cont.

Un utilizator al serviciului “ Bilete TFC online” este necesar să cunoască, să respecte şi să fie de acord cu următoarele reguli și condiții de utilizare a serviciului:

B. Condiții generale de utilizare a serviciului „Bilete TFC online”

 1. 1.Achiziționarea de “Bilete TFC online” se poate realiza cu o anticipaţie maximă de până la 10 zile (care reprezintă perioada maximă de vânzare cu anticipaţie),dar nu mai târziu de o oră faţă de ora de plecare a primului tren din rută (faţă de ora de îmbarcare).S.C.Transferoviar Călători S.R.L.îşi rezervă dreptul de a modifica termenele maxime de vânzare cu anticipaţie a legitimaţiilor de călătorie (de 10 zile) oricând dacă condiţiile din exploatare impun acest fapt. Modificarea se poate face pentru toate trenurile de călători sau punctual numai pentru anumite trenuri, cu avizarea prealabilă a publicului călător, de regulă cu cel puţin 2 zile calendaristice înainte ca modificarea să-şi producă efectul. În cazuri fortuite, modificarea perioadei maxime de vânzare cu anticipaţie se poate face fără preaviz, cu notificarea pe site-ul oficial al S.C.Transferoviar Călători S.R.L.

      1.1. Numărul maxim de locuri care se pot solicita într-o singură tranzacţie onlineeste de 6 locuri la vagoanele de clasă - loc pe scaun (clasa I, clasa a II-a).

În cazul în care se doreşte achiziţionarea de bilete pentru mai mult de 6 persoane, clientul va efectua mai multe tranzacții.

Selectarea tipului de călător ca şi înregistrarea corectă a datelor necesare călătoriei, respectivnumele şi prenumele călătorilor se fac pe propria răspundere a utilizatorului serviciului. Atragem atenţia că în situaţiile în care în tren nu se poate face dovada identităţii persoanei respective şi/sau a calităţii declarate, respectiv de: copil, elev sau student, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie valabilă şi vor fi obligaţi să plătească tariful majorat de taxare în tren.

       1.2. Staţionarea mai mult de 5 minute într-o anumită pagină, în cadrul serviciului “ Biletele TFC online”, fără a mai efectua nicio acţiune, generează deconectarea automată de la aplicaţie a utilizatorului. Pentru a se continua este necesară logarea din nou în cadrul aplicaţiei a utilizatorului respectiv.

       1.3. Verificarea şi configurarea browser-ului de Internet utilizat astfel încât mail-urile aferente aplicaţiei „ Bilete TFC online”, să nu fie trecute automat în “Spam” (datorită setărilor specifice ale aplicaţiilor de navigare sau ale providerului de internet, etc), cad în sarcina utilizatorului.

       1.4. În cazul modificărilor de tarife, rang, nr. tren, oferte comerciale etc., legitimațiile de călătorie achiziționate cu anticipație rămân valabile.

 1. „Biletele TFC online” sunt bilete NOMINALEşi permit efectuarea călătoriei doar de către persoanele nominalizate în cererenumai la trenul/trenurilepentru care a fost făcută solicitarea.
 1. 3.În tren, călătorii vor fi identificați după numărul de „ID bilet”, numele acestora şi un act de identitate. Este recomandat călătorilor să tipărească şi să aibă asupra lor în tren “biletul TFC online” în formatul standard pentru acest tip de bilet. Persoanele de peste 14 ani împliniţi se vor identifica în baza unui act oficial de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de conducere).
 2. În intervalul orar 02:00-02:30, serviciul este indisponibil (suspendat) datorită operaţiilor de mentenanţă ale sistemului.
 3. Înainte de utilizarea serviciului „Bilete TFC online” şi ori de căte ori apar nelămuriri legate de modul de completare a câmpurilor, utilizatorul înregistrat are obligaţia de a citi cu atenţie “Manualul de utilizare” din secțiunea HELP, aflată în bara de sus, din meniul principal.
 4. și asumă nicio răspundere în cazul în care utilizatorul completează eronat (din necunoaştere, neatenţie, etc.) câmpurile prin care solicită achiziționarea de bilete TFC online.
 5. 7.Călătorii care și-au achiziționat bilete TFC online sunt obligaţi să se informeze şi să respecte în totalitate prevederile legale în vigoare referitoare la călătoria pe calea ferată (inclusiv cele legate de transportul bagajelor și al vietăților) ca orice călător obişnuit.

C. Categoriile de călători pentru care se pot achiziționa bilete online

 1. În conformitate cu actele normative în vigoare la călătoria pe calea ferată, categoriile de călători pentru care se pot achiziţiona legitimaţii de călătorie prin serviciul „Bilete TFC online” se definesc astfel:

„adult” - se consideră orice persoană (indiferent de vârstă) care plăteşte tariful integral de transport sau cu reducerile acordate din tariful integral de transport în cazul ofertelor comerciale;

“copil”” - se consideră copiii până cel mult la împlinirea vârstei de 10 ani, la data călătoriei, inclusiv cei până în 5 ani pentru care se solicită loc separat. Aceşti călători vor plăti tariful redus de „copil”. Precizăm că dacă nu se cere loc separat, copiii de până la vârsta de 5 ani, beneficiază de gratuitate la călătoria cu trenul (deci nu este necesar să se achiziţioneze bilet pentru aceştia). În tren, personalul cu atribuţii de verificare şi control are dreptul să solicite să se facă dovada vârstei copiilor prin prezentarea certificatului de naştere (original sau copie) sau a pașaportului. (Conform reglementărilor în vigoare pentru transportul copiilor se ia în considerare vârsta din ziua începerii călătoriei.);

elev” – se consideră elevii din învăţământul obligatoriu, profesional - inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat, care dețin carnet de elev, vizat la zi (conform NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin HG nr. 42 /2017).

student” - se consideră studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, care dețin legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată la zi (conform NORME METODOLOGICE din 31 ianuarie 2017 privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin HG nr. 42 /2017) și Legitimația de autentificare și identificare a utilizatorului - “Id student TFC”- procurată de la casa de bilete TFC.

D. Achiziționarea biletelor TFC online

 1. 1.Prin utilizarea serviciului “ Bilete TFC online” se pot achiziţiona bilete TFC numai:
 2. 1.pentru categoriile de clienţi definite ca:
 • adult”, copil, în cazul biletelor pentru o călătorie simplă sau în cazul ofertei dus-întors;
 • „elev” sau„student”, în cazul biletelor pentru o călătorie simplă
 1. 2.la toate trenurile cu regim de rezervare (interregio - IR) şi fără regim de rezervare a locului (R – Regio) ;
 2. 3.la clasele comerciale (tipuri de vagoane) la care oferă astfel de servicii;
 3. 4.pentru un număr maxim de 6 călători pe tranzacţie; În cazul în care se dorește achiziționarea de bilete pentru grupuri mai mari, se vor efectua mai multe tranzacții;
 4. 5.toate legitimațiile de călătorie achiziționate printr-o singură tranzacție au obligatoriu aceleași condiții, pentru toți călătorii din tranzacție: relație, tren, dată, clasă comercială.
 1. 2.Transferoviar Călători S.R.L. va aviza prin SMS orice modificare care este legată de călătoria clienţilor care şi-au achiziţionat „bilete TFC online”, dacă acestea sunt cunoscute (dispuse) cu mai mult de 24 de ore înainte de data şi ora plecării primului tren din rută (înainte de data şi ora îmbarcării călătorului în primul tren din rută). Un utilizator înregistrat al serviciului de “Bilete TFC Online” este obligat şi rămâne direct răspunzător de verificarea SMS-urilor transmise, pentru a lua cunoştinţă de eventualele modificări apărute în desfăşurarea călătoriei sale. nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care a avizat utilizatorul asupra modificărilor, dar acesta NU a luat cunoştinţă cu anticipaţie de aceste informaţii.

În cazul în care apar modificări în circulația trenurilor, cunoscute cu mai puțin de 24 de ore înainte de data și ora plecării primului tren din rută, acestea vor fi afișate pe site-ul oficial www.transferoviarcalatori.ro la rubrica “Anulări/Întârzieri”.

 1. 3.Transferoviar Călători S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica oricând numărul trenurilor, tipurile de vagoane şi ofertele tarifare puse la dispoziţie pentru vânzarea online, fără o notificare prealabilă.
 2. 4.Selectarea categoriei de călător(adult, copil, elev, student, etc.) ca și înregistrarea corectă a datelor necesare călătoriei, respectiv:
 • Numele și prenumele călătorului/călătorilor
 • Categoria călătorului(adult, copil, elev, student, etc.)
 • CNP-ul în cazul elevilor și al studenților
 • Relația de călătorie, data călătoriei și trenul/trenurile din rută,

se face pe propria răspundere a utilizatorului serviciului „Bilete TFC online”.

E. Modificarea contractului de transport (a legitimației de călătorie achiziționate online)

 1. 1.Biletele TFC online NU permit modificarea contractului de transport (amânarea sau anticiparea călătoriei).
 2. 2.Modificarea datelor de călătorieale unui bilet TFC online deja achiziționat NU se mai poate efectua.
 3. 3.Biletul TFC online NU dă dreptul la întreruperea călătoriei.

F. Restituirea biletelor TFC online

 1. 1.Renunțarea la călătorie presupune următoarele:

1.1. Completarea unei cereri de restituire, din profilul propriu de utilizator, al serviciului Biletele TFC online se face cu respectarea următoarelor condiții:

             -cererea de restituire trebuie să fie completată obligatoriu doar de utilizatorul care a achiziționat biletul de călătorie online, pentru care se face solicitarea;

             -aceasta se completează din meniu principal, secțiunea “Înregistrare cerere restituire, în termenul minim de renunțare de cel puţin o oră înainte de ora plecării primului tren din rută (data îmbarcării călătorului). După expirarea acestui termen, biletele TFC online NU se mai restituie. Excepţie fac cazurile speciale prevăzute la pct. 2;

             -solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă. NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscrişi pe bilet sau doar pentru o parte din trenurile din rută;

             -pentru biletele dus-întors, în cazul renunțării la călătorie înainte de începerea călătoriei de dus, la vagoanele clasa 1 și clasa a 2-a, din tariful achitat de călător se va reține valoarea tarifelor de rezervare a locurilor, de pe biletul respectiv. Suma rezultată se va restitui integral călătorului;        

            - în cazul biletelor dus-întors se poate solicita restituirea parțială, doar pentru călătoria de înapoiere, dar numai după efectuarea călătoriei de dus, cu condiția ca solicitarea să fie introdusă cu minim o oră înainte de începerea călătoriei de întoarcere (ora plecării trenului stabilit pentru călătoria de întoarcere). În cazul renunțării înainte de începerea călătoriei de întoarcere, din tariful achitat de călător se va scădea: tariful de transport(adult și/sau copil) pentru o călătorie simplă pentru parcursul efectuat(călătoria de dus), înmulțit cu numărul persoanelor de pe bilet, pe tipuri de călător(adult, copil), valoarea tichetelor de rezervare pentru parcursul de dus și întors (reducerea de 10% acordată pentru oferta dus-întors nu se mai aplică deoarece călătoria de dus a fost efectuată, excepție doar în cazul restituirii din vina căii ferate). Valoarea rezultată se va restitui integral călătorului.

1.2. Valoarea tichetelor de rezervare pentru locurile de la vagoanele clasă NU se restituie (valoarea tichetelor de rezervare pentru fiecare tren şi loc rezervat din rută se scade din suma plătită inițial).

            1.3. Pentru cererea de restituire rezolvată pozitiv, utilizatorul primește un mail de confirmare “rezoluție rezolvată pozitiv”, urmând ca suma de restituit să fie virată în contul asociat cardului utilizat la efectuarea achiziției legitimației de călătorie, în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire.

1.4. Sumele se vor vira direct în contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata. În nicio situaţie sumele aferente NU se restituie pe loc în numerar la ghişeele S.C.Transferoviar Călători S.R.L.

 1. 2.Restituirea din vina căii ferate, pentru biletele TFC achiziționate online, se face în următoarele situații:

            2.1. Restituirea totală a legitimației de călătorie- se efectuează atunci când apar modificări în circulația trenurilor (anulări, etc.), acestea fiind cunoscute din timp și anunțate prin SMS și/sau prin alte mijloace de informare.

- în acest caz, călătorii pot solicita restituirea legitimațiilor de călătorie, fie la casele de bilete TFC, prin completarea formularului tipizat CERERE DE RESTITUIRE menționându-se obligatoriu ID-ul biletului/biletelor respectiv/e, numele utilizatorului înregistrat al serviciului de „Bilete TFC Online” și contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata, fie online din profilul propriu de utilizator al serviciului Biletele TFC online”,la secțiunea “Înregistrare cerere restituire.

Solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă. NU este permisă solicitarea de restituire numai pentru o parte din călătorii înscrişi pe bilet sau doar pentru o parte din trenurile din rută.

Cererea de restituire va fi analizată, urmând a se soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării ei.

Suma restituită se va transfera în contul aferent cardului utilizat la efectuarea achiziției legitimației de călătorie în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire sau în numerar la casa de bilete TFC unde aceasta a fost înregistrată.

            2.2. Restituirea parțială pentru parcursul neefectuat - se efectuează atunci când circulația unui tren este întreruptă în parcurs sau trenul de legătură a fost anulat fără a exista posibilitatea transbordării călătorilor în alt tren sau în alt mijloc de transport. În acest caz, călătorul poate solicita restituirea legitimației de călătorie pentru parcursul neefectuat, astfel:

ü  la casele de bilete TFC, prin completarea formularului tipizat CERERE DE RESTITUIRE menționându-se obligatoriu ID-ul biletului/biletelor respectiv/e, numele utilizatorului înregistrat al serviciului de „Bilete TFC Online” și contul asociat cardului cu care s-a efectuat plata

ü  online,prin completarea unei cereri de restituire, la secțiunea “Înregistrare cerere restituire, din profilul propriu de utilizator, al serviciului Biletele TFC online”, de către utilizatorul care a achiziționat biletul de călătorie respectiv. În acest caz utilizatorul va primi același mesaj ca în cazul completării unei cererii de restituire sub timpul prevăzut pentru aceasta, cu “rezoluție rezolvată negativ”, însă această solicitare va fi procesată, urmând ca suma de restituit să fie virată în contul asociat cardului utilizat la efectuarea achiziției legitimației de călătorie.

Solicitarea se face pentru un bilet în ansamblul său, adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv, pentru parcursul rămas neefectuat.

Cererea de restituire va fi analizată, urmând a se soluționa în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării ei. Suma restituită se va transfera în contul aferent cardului utilizat la efectuarea achiziției legitimației de călătorie în maxim 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire sau în numerar la casa de bilete TFC unde aceasta a fost înregistrată.

            2.3. Cererile scrise, pot fi depuse la casele de bilete TFC pentru restituirile din vina căii ferate, pentru biletele TFC achiziționate online, în termen maxim de 3 (trei) zile de la ora plecării primului tren din rută, doar dacă nu au fost făcute anterior solicitări de restituire din contul de utilizator online.

            2.4. Pentru biletele TFC online achiziționate cu factură fiscală, obligatoriu în cererea de restituire se va face și mențiunea “emis cu factura fiscală nr………”.

G. Oferte comerciale (dus-întors) și reduceri acordate la procurarea legitimațiilor de călătorie achiziționate online

 1. 1.La călătoria cu trenurile aparținând S.C.Transferoviar Călători S.R.L., clienții pot opta pentru anumite oferte comerciale, beneficiind de anumite reduceri comerciale, care de regulă nu se cumulează cu alte reduceri acordate pe calea ferată. Ofertele comerciale puse la dispoziție de către S.C.Transferoviar Călători S.R.L. în cadrul serviciului „Bilete TFC online” sunt:

     1.1. Oferta “dus-întors”

     Oferta este valabilă pentru călătoria dus-întors pe relații de călătorie la care se utilizează câte un singur tren de rang InterRegio la călătoria de dus, respectiv de întors, pe aceeași rută, pentru orice clasă, conform selecțiilor făcute separat pentru parcursul de dus, respectiv de întoarcere, atunci când se cunosc datele de efectuare a călătoriilor de dus și de întors (trenurile și datele de călătorie).

 • La oferta “dus-întors” pentru “adult” se acordă o reducere de 10% din tariful de transport integral, la tren interregio, la clasa 1 și clasa a 2-a, pentru fiecare tren în parte. Tariful tichetului de rezervare loc se achită integral.
 • La oferta “dus-întors” pentru “copil” se acordă o reducere de 10% din tariful cu reducere 50% la tren interregio, la clasa 1 și clasa a 2-a, pentru fiecare tren în parte. Tariful tichetului de rezervare loc se achită integral.
 • La oferta “dus-întors”este necesară stabilirea cu exactitate a datei, a clasei comerciale, a trenului cu care se dorește efectuarea călătoriei de dus, respectiv de întoarcere.

2. Reduceri acordate la procurarea legitimațiilor de călătorie achiziționate online

     La procurarea legitimațiilor de călătorie achiziționate online, S.C. Transferoviar Călători S.R.L. acordă o reducere de 5% din prețul de vânzare al legitimației de călătorie respective.

H. Emiterea facturii fiscale pentru biletele TFC online

Emiterea facturii fiscale pentru „Bilete TFC online”, se face numai la cererea expresă a utilizatorului. Cererea se completează online, după bifarea opțiunii de facturare, aflată în etapa de Achiziționare bilete online”.

Facturarea se realizează pentru un bilet în ansamblul său, aferent unei comenzi (ID bilet), adică pentru toţi călătorii de pe biletul respectiv, şi pentru toate trenurile care compun ruta respectivă, exceptând legitimațiile de călătorie gratuite emise pentru studenți.

Facturarea parţială a unui bilet TFC online aferent unei comenzi (ID bilet) NU se poate realiza.

Facturarea ulterioară a legitimaţiilor de călătorie deja achiziţionate online NU este posibilă.

La solicitarea de emitere factură fiscală, prin bifarea opțiunii de facturare, din etapa de Achiziționare bilete online”, utilizatorul( cumpărătorul) introduce pe proprie răspundere datele obligatorii de facturare, respectiv:

      - pentru persoana fizică: Nume, Prenume și adresa de domiciliu (judeţ, localitate, adresă). Opțional se pot introduce și date referitoare la : seria şi număr CI/BI, CNP, nr. telefon.

      - pentru persoana juridică (firmă, PFA,ONG): Numele firmei/organizației, adresa sediului social, CUI. Opțional se pot introduce și date referitoare la:Nr. înregistrare Registrul Comerțului, cont bancar şi banca .

În cazul renunțării la călătorie cu respectarea termenelor prevăzute la Capitolul -F. Restituirea biletelor TFC online, pentru un bilet achiziționat online, pentru care s-a solicitat factură fiscală, automat se va emite factură storno pentru suma restituită.

Factura se trimite numai prin poşta electronică, în format pdf, la adresa comunicată de solicitant, conform termenelor legale.

I. Informații generale despre tranzacțiile bancare efectuate prin platforma de plată online

       1. Tranzacţiile bancare de tip e-Commerce (prin care se efectuează plata aferentă biletelor TFC online) sunt asigurate, conform legislaţiei în vigoare, de provideri acreditaţi în acest sens (ale căror sigle se regăsesc pe pagina de login). Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron), MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele PlățiOnline. Pentru acest tip de plată, tranzacția va apărea pe extrasul de card cu denumirea TRANSFEROVIARCALATORI.

 1. Nu se percepe niciun comision suplimentar pentru aceste tranzacții.
 2. Indiferent de valuta pe care utilizatorul o are în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului utilizat.
 3. Pentru a fi acceptate la plată online, cardurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) Să fie înrolate în sistemul 3D Secure. Se întâlnesc două cazuri: cazul 1- atât cardul clientului, cât și banca emitentă sunt înrolate în sistemul 3D Secure, caz în care utilizatorul trebuie să introducă datele de autentificare 3D Secure; cazul 2-doar banca emitentă a cardului este înrolată în sistemul 3D Secure, caz în care clientul poate fi nevoit să contacteze banca, pentru a putea utiliza serviciul de plată online.

b) Dacă banca emitentă a cardurilor nu este înrolată în sistem 3D Secure, singurele carduri acceptate sunt cele care au codul CVV2/CVC2 valid (Visa sau Mastercard).

Staționarea mai mult de 10 minute în pagina de plată online fără a efectua nicio acţiune, generează deconectarea automată. Pentru reluarea procesului de achiziționare Bilete TFC online este necesară revenireaîn ecranul principal de achiziție Bilete TFC online-RUTE.

J. Politica de confidențialitate

1. SCOPUL PENTRU CARE COLECTAM SI PRELUCRAM DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal (DCP) si modul in care le colectăm pot varia în funcție de serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți. De asemenea DCP mai sunt obținute de la o terță parte, care are permisiunea de a face schimb de DCP cu noi, respectiv distribuitorii autorizați prin care achiziționați legitimații de călătorie.

Există urmatoarele DCP, pe care le colectam in aplicația ”Bilete TFC online” si pe site-ul oficial www.transferoviarcalatori.ro

a) DCP care vă identifica personal: numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de email, adresa de corespondență (acest câmp nu este obligatoriu).

b) In cazul elevilor si studentilor care benefiaza de facilitati in baza Legii nr. 1/ 2011, DCP colectate si prelucrate sunt suplimentate cu: CNP.

c) DCP care nu vă pot identifica personal. Acestea se referă la cookies, va rugam sa cititi Politica noastra referitoare la cookies.

Scop 1: Emitere de bilete in aplicatia ”Bilete TFC online”

Prin achiziționarea de bilete in aplicatia ”Bilete TFC online”, colectam si prelucram DCP enumerate mai sus la literele a) si b) pentru finalizarea comenzii. Ulterior utilizatorul primeste:

- o notificare, pe adresa de e-mail (înregistrată în cadrul aplicației), ce contine in atașament biletul propriu zis.

- un SMS care contine urmatoarele informatii: ID bilet, nr. tren, data de circulatie, nr. vagon, nr, loc.

In cazul in care apar modificari in circulatia trenului pentru care a fost achizitionat o legitimatie de calatorie online, utilizatorul primeste un email si un SMS cu informatii referitoare la noile date de circulatie.

Scop 2: Participarea la sondaje

In vederea imbunatatirii serviciilor TFC pune la dispozitia utilizatorilor online formulare pentru aprecierea acestora.

Scop 3: Raportare erori in aplicatie

Utilizatorii au posibilitatea de a raporta eventuale disfunctionalitati ale aplicatiei

Scop 4: Suport tehnic

Scop 5: Primire de sugestii si reclamatii:

Utilizatorilor li se pune la dispozitie in cadrul site-ului TFC o sectiune in care pot comunica reclamatiile si sugestiile. DCP sunt colectate in vederea comunicarii punctului de vedere al TFC in legatura cu situatia semnalata.

Scop 6: Campanii promovare

In cazul acceptul clar exprimat prin bifarea campului „Primire newsletter/ oferte” , utilizatorul primeste pe adresa de email, inregistrata pe site-ul www.transferoviarcalatori.ro, oferte, informatii turistice de pe sectiile operate, organizare evenimente si concursuri.

2. TERMENI SI CONDITII PENTRU UTILIZAREA APLICATIEI „Bilete TFC online”

In cazul in care alegeti sa achiziționați legitimații de călătorie prin intermediul aplicatiei online, va informam ca aceasta este o facilitate pe care TFC a dezvoltat-o in vederea imbunatatirii serviciilor oferite clientilor sai. Acest mod de obtinere a legitimatiilor de calatorie nu este impus de prevedri legale nationale sau europene.

Fiind de acord cu ”Termenii și condițiile privind utilizarea serviciului Bilete TFC online”, aveti posibilitatea de a va înregistra ca utilizator, in secțiunea "Înregistrare utilizator nou" si ulterior de a achizitiona legitimatii de calatorie.

3. COLECTARE SI PRELUCRARE DCP GENERATE DE PLATA CU CARDUL BANCAR

Dând click pe butonul ”Cumpără”, în etapa ”Rezervare vagon”, va dati acceptul pentru:

-        Redirecționarea în interfața procesatorului de plăti online, respectiv Banca Transilvania SA, care opereaza cu platforma mobilpay.ro;

-        Datele solicitate pe interfața operatorului de servicii online sunt supuse Politicii de Confidențialitate si conformare GDPR a societatii de plati online;

-        In cazul acestor DCP responsabilitate pentru procesarea datelor revine societatii de plati online.

4. DREPTURILE UTILIZATORULUI

Acces și corectare

Oferim utilizatorilor acces la informațiile personale și posibilitatea de a le revizui, actualiza și corecta accesând submeniul ”Modificare date de contact utilizator”.

Păstrarea și ștergerea datelor

Vom păstra DCP atâta timp cât utilizați serviciul de achizitionare bilete online și pentru un timp rezonabil ulterior, în contextul în care acestea sunt legate de date financiare.

Aveti dreptul de a solicita stergerea DCP, atat timp cat nu mai doriti sa utilizati aplicatia online.

5. RESTRICTII UTILIZATORI

Aplicația ”Bilete TFC online” nu accept crearea unui cont de utilizator in cazul persoanelor cu varsta sub 16 ani. In cazul elevilor, un părinte sau tutore furnizeaza DCP .

6. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Transferoviar Călători procesează datele în mod sigur, aplică și menține măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau intenționate, a alterării, divulgării sau accesului neautorizat, inclusiv atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea precum si împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.

La adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. va rugam sa transmiteti:

-        orice neregulă in functionarea aplicatiei

-        orice suspiciune ca interacțiunea cu aplicatia online nu mai este sigură

-        despre orice utilizare neautorizata a contului dvs online

-        solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra

7. LINKURI CATRE ALTE SITE-URI ȘI SERVICII

Aplicația ”Bilete TFC online” conține link-ul către aplicația de plăți online a procesatorului nostru acreditat, conform legislației în vigoare.

8. ACTUALIZAREA POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DCP

Această informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate face obiectul unor actualizari. In aceste cazuri ne obligăm să vă notificăm cu privire la aceste modificări prin una din urmatoarele metode:

(1) email

(2) publicarea online a versiunii revizuite a Politicii de confidențialitate.

9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți trimite un e-mail pe adresa:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Am mai mult de 16 ani si sunt de acord cu termenii si conditiile mentionate in aceasta Politica de confidentialitate.

Sunt de acord sa primesc mesaje referitoare la campanii de marketing.

CMS Design - Joomla Wordpress Templates