Călătoria pe calea ferată română a persoanelor mandatate de- titularii beneficiari ai Legii 44/1994 si Decretul- Lege 118/1990

Legea 44/1994 - privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

(1) Biletele speciale de călătorie gratuită sunt valabile numai însoţite de legitimaţia eliberată de filialele judeţene (sau de sector, în cazul Municipiului Bucureşti) ale asociaţiilor veteranilor de război legal constituite, contrasemnată de împuternicitul Ministerului Apărării Naţionale.

(2)  Biletele folosite de însoţitori sunt valabile numai pentru aceeaşi călătorie cu a persoanei titulare şi cu legitimaţia acesteia.

(3)  Pe biletele folosite de însoţitori se va înscrie numărul legitimaţiei titularului.

(4) Pe biletele utilizate de soţul/soţia sau de alte persoane mandatate de titulari să le reprezinte interesele se vor înscrie numărul legitimaţiei şi numele titularului, nefiind necesară prezenţa titularului la efectuarea călătoriei.

(5)  Biletele de călătorie gratuită sunt valabile şi în prima lună calendaristică - luna ianuarie a anului următor celui pentru care au fost distribuite beneficiarilor.

(6)  Pentru a fi admis la transport călătorul prezintă înainte de începerea călătoriei cuponul statistic, cupoanele-anexă 1 şi 2 şi biletul special propriu-zis, nedetaşate, pentru viză, la casa de bilete sau la agenţia de voiaj, după caz, având completate rubricile: Dl/Dna - cu numele titularului, al însoţitorului sau al persoanei mandate; Nr. legitimaţiei titularului şi în continuare numele titularului, când biletul este utilizat de persoana mandatată; Seria şi nr. buletinului/cărţii de identitate al/a însoţitorului sau al/a persoanei mandatate, dacă este cazul; De la staţia; Până la staţia, respectând instrucţiunile de pe versoul biletului special de călătorie."

 

Călătoria pe calea ferată română a persoanelor mandatate de titularii beneficiari ai Legii 44/1994 și Decretul- Lege 118/1990.

În ceea ce privește valabilitatea procurilor și a împuternicirilor  în baza cărora persoanele mandatate  călătoresc pe calea ferată utilizând biletele speciale de călătorie gratuite, acordate beneficiarilor  Legii 44/1994 si Decretul- Lege 118/1990., se întâlnesc două situații:

(1) Conform Legii 71/2011- Legea de punere in aplicare a noului cod civil,  art.142 :

Contractele de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil (înainte de 01 octombrie 2011), pentru care părțile nu au prevăzut un termen, rămân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.

Procurile emise înainte de intrarea în vigoare a noului Cod Civil, respectiv a celor emise până la data de 01 octombrie 2011, aveau valabilitatea determinată de voința părților, care poate fi:

- pe perioadă  determinată- caz în care  pe procură/împuternicire notarială este trecut în mod expres termenul de valabilitate 

- pe perioadă nedeterminată -sunt valabile până la decesul  mandantului (persoana titulară care a mandatat).

(2) Începând cu data de punere în aplicare a noului Cod Civil, la data de 01 octombrie 2011, valabilitatea unei procuri notariale este stabilită în primul rând de părți (mandatant-cel care mandatează, deleagă, mandatarul-cel care a fost împuternicit, delegat, i s-a atribuit, să-l reprezinte pe mandatant).Părțile pot limita durata procurii, indicând expres o perioadă de timp în cadrul actului notarial. Conform art.2015 din noul Cod Civil-Durata mandatului-"Dacă părțile nu au prevăzut un termen, procura încetează în 3 ani de la încheierea lui."


Tipărire