TRANSPORT ELEVI ȘI STUDENȚI

Mențiuni privind transportul elevilor și studenților cu trenurile T.F.C.

Conform legislației în vigoare, la transportul pe calea ferată română, se consideră:

ELEVI

 Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

       Emiterea

 • legitimațiilor de călătorie gratuite pentru elevi;
 • abonamentelor lunare gratuite pentru elevi cu număr nelimitat de călătorii, clasa a II-a. 

       Se face în baza carnetului de elev vizat la zi pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie.

       Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie /abonamente lunare gratuite pentru elevi se poate face: de la casele de bilete, de la personalul de tren, online și automate de vânzare legitimaţii de călătorie, conform reglementărilor proprii TFC.

        Pentru călătoria la clasa I, toate categoriile de elevi vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii vor prezenta:

 1. legitimaţia de călătorie(biletul)/ abonamentul lunar, pentru elevi, după caz
 2. carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs şi un act de identitate (carte de identitate sau paşaport); elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie/abonamentul lunar şi carnetul de elev; elevii din clasele pregătitoare care nu au carnet de elev, vor prezenta adeverința doveditoare și o copie a certificatului de naștere.

În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prezentate mai sus, fie prezintă carnete de elev/documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă (adeverinţe, precum si alte documente școlare) nevizate pentru anul şcolar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie și vor fi tarifați la tariful majorat de taxare în tren.

..............................................................................................................................................................................

Extras din Norme Metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin HG. 810/2023, respectiv 811/2023 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor 

art. 2. alin. (10) În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor suplimentare se va imputa posesorului de carnet de elev sau reprezentantului său legal.

..............................................................................................................................................................................            

STUDENȚI

 

STUDENȚII în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România, beneficiază de tarif redus cu 90% la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate la transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a, pe tot parcursul anului calendaristic. (Legea nr.198/2023, respectiv Legea nr. 199/2023).

Acordarea facilităților la transport pentru studenți:

 • 1. Studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, beneficiază de:
 •          - legitimații de călătorie cu 90% reducere la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a și tarif de rezervare cu 90% reducere pentru călătoria cu trenurile cu regim de rezervare;
 •         - abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii cu 50% reducere, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a.
 • 2. Studenţii cu mențiuni speciale, beneficiază de:
 •         - legitimații de călătorie gratuite, inclusiv tarif de rezervare gratuit, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a;
 •         - abonamente de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii gratuite, la toate categoriile de trenuri, clasa a 2-a.

Pentru călătoria la clasă superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, studenții vor achita integral diferențele tarifare și tariful de rezervare conform solicitării.

Emiterea legitimațiilor de călătorie:

Legitimațiile de călătorie cu tarif redus 90% sau gratuite pentru studenți se pot procura de la:

1Casele de bilete din stațiile de cale ferată;

2. Personalul de tren, în următoarele situații:

 • - stația cf de urcare nu este deschisă activității de vânzare;
 • - îmbarcarea se face în afara programului de lucru al caselor se bilete;

3. Automatele de bilete ale TFC de tip kiosk amplasate în stații, precum și online, numai după obținerea Cardului Student TFC de la una din casele de bilete TFC, în baza unei cereri de emitere a cardului în baza prezentării în original a legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs. 

Cardul Student TFC, se emite o singură dată și are valabilitate pentru anul universitar în cadrul căruia a fost emis. Acesta își poate prelungi valabilitatea, numai în urma prezentării la casele de bilete cu documentele doveditoare vizate pentru anul universitar în cadrul căruia se efectuează călătoriile.

Abonamentele de călătorie pentru STUDENȚI (cu 90% reducere sau gratuite – pentru studenții cu mențiuni speciale) se pot procura de la casele de bilete și online (momentan, doar cu reducere 90%)

Abonamentele de călătorie lunare cu număr nelimitat de călătorii pentru studenți, se emit numai la clasa a 2-a, pe relații până la distanţa de 300 km, cu reducere de 90% sau gratuit (pentru studenții cu mențiuni speciale), pentru toate categoriile de trenuri (Regio sau Interregio) în trafic intern.

Abonamentele lunare pentru studenţi sunt legitimaţii de călătorie nominale care permit un număr nelimitat de călătorii dus-întors pe relaţia şi perioada de valabilitate.

 

Documente necesare la emiterea legitimațiilor de călătorie:

Pentru emiterea legitimațiilor de călătorie și abonamentelor de călătorie lunare pentru studenți, cu 90% reducere/gratuite, în funcție de facilitatea de care beneficiază, este necesară prezentarea următoarelor documente:
  a. pentru reducerea de 90% – legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr.pașaportului;
  b. pentru gratuitate (studenți cu mențiuni speciale):

 • - legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care conține obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului;
 • - adeverință emisă de unitatea de învățământ de apartenență care atestă dreptul la gratuitate la transport (conform legislației în vigoare).

 

Documentele precizate anterior se solicită atât la emiterea de la casele de bilete cât și în tren (la tarif de casă), cu precizarea că în tren nu se emit abonamente de călătorie.

Prin excepție, în perioada stării de urgență/alertă, studenții pot obține legitimații de călătorie și abonamente cu reducere de 90% sau gratuite și în baza unei adeverințe (în format letric sau electronic), care atestă calitatea de student pentru anul universitar în curs, în locul legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Precizăm că în conformitate cu prevederile legislative adeverința (în format letric sau electronic) trebuie să conțină datele prevăzute pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport (nume, prenume, CNP sau serie și număr pașaport).

Verificarea în tren:

La verificarea legalității călătoriei în tren studenții trebuie să prezinte următoarele documente:

 • - legitimația de călătorie/abonamentul lunar, cu reducere 90% sau gratuită/gratuit, cu excepția legitimațiilor de călătorie emise online, care se identifică după numarul de ID și numele călătorilor;
 • - legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs, care trebuie să conțină obligatoriu fotografia posesorului și codul numeric personal, respectiv seria și nr. pașaportului;
 • - adeverința care atestă dreptul studentului la gratuitate eliberată de unitatea de învățământ pentru anul universitar aflat în curs, dacă este cazul (are emisă legitimație de călătorie gratuită).

 

La verificarea în tren, legitimațiile de călătorie emise online pot fi prezentate și în format electronic (pe telefon, laptop etc) sau poate fi prezentat/precizat verbal numai numărul ID – ul legitimației de călătorie, nefiind obligatorie prezentarea acestora în format fizic.

În perioada stării de urgență sau a stării de alertă, pe lângă legitimaţia de călătorie gratuită valabilă la trenul respectiv studenții pot prezenta o adeverință emisă pentru anul universitar în curs, inclusiv în format electronic (în loc de legitimaţie de student pentru reducere/gratuitate la transport), în cazul în care aceasta trebuie să conțină datele prevăzute pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport (nume, prenume, CNP sau serie și număr pașaport). În acest caz, este obligatoriu să prezinte în original și un act de identitate, respectiv carte de identitate, pașaport sau permis de ședere.

Atenție!
În cazul în care, în tren, studenții nu prezintă documentele precizate anterior (legitimația de călătorie cu 90% reducere sau gratuită valabilă la trenul respectiv) sau prezintă alte documente eliberate de unităţile de învăţământ superior de apartenență, aceștia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie şi vor fi trataţi conform legislaţiei în vigoare (vor suporta plata tarifelor de taxare în tren – superioare tarifelor de la casele de bilete, iar în caz contrar vor fi coborâți din tren la prima stație cu oprire itinerarică și li se va întocmi proces verbal de contravenție pentru distanța deja parcursă).

Conform prevederilor din HG 811/2023 cu modificările și completările ulterioare, instituțiile de învățământ superior sunt abilitate și poartă întreaga răspundere privind distribuirea și vizarea în timp util a legitimaţiilor de student pentru reducere/gratuitate la transport, precum și pentru eliberarea adeverințelor (în locul emiterii sau vizării legitimațiilor de student) pentru obținerea gratuității la transportul feroviar, în perioadele stării de urgență sau alertă.

În cazul în care, în tren, studenţii fie nu prezintă documentele prezentate mai sus, fie prezintă legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport sau alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior, de apartenenţă, nevizate pentru anul universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie și vor fi tarifați la tariful majorat de taxare în tren.

..............................................................................................................................................................................

Extrase din Norme Metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea nr. 811/2023:

art.3. alin. (4)Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, cât şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie.”

art.3. alin. (5)În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.

art.3. alin. (7)În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.”

art. 3. alin. (10) În cazul în care, în tren, sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie decălătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi a legislaţiei în vigoare.

..............................................................................................................................................................................


Tipărire