TRANSPORT ELEVI ȘI STUDENȚI

Mențiuni privind transportul elevilor și studenților cu trenurile T.F.C.

Conform legislației în vigoare, la transportul pe calea ferată română, se consideră:

ELEVI

 Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

       Emiterea

  • legitimațiilor de călătorie gratuite pentru elevi;
  • abonamentelor lunare gratuite pentru elevi cu număr nelimitat de călătorii, clasa a II-a. 

       Se face în baza carnetului de elev vizat la zi pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie.

       Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie /abonamente lunare gratuite pentru elevi se poate face: de la casele de bilete, de la personalul de tren, online și automate de vânzare legitimaţii de călătorie, conform reglementărilor proprii TFC.

        Pentru călătoria la clasa I, toate categoriile de elevi vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, elevii vor prezenta:

  1. legitimaţia de călătorie(biletul)/ abonamentul lunar, pentru elevi, după caz
  2. carnetul de elev vizat pentru anul şcolar în curs şi un act de identitate (carte de identitate sau paşaport); elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie/abonamentul lunar şi carnetul de elev; elevii din clasele pregătitoare care nu au carnet de elev, vor prezenta adeverința doveditoare și o copie a certificatului de naștere.

În cazul în care, în tren, elevii fie nu prezintă documentele prezentate mai sus, fie prezintă carnete de elev/documente eliberate de unităţile de învăţământ de apartenenţă (adeverinţe, precum si alte documente școlare) nevizate pentru anul şcolar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie și vor fi tarifați la tariful majorat de taxare în tren.

..............................................................................................................................................................................

Extras din Norme Metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea nr. 42/2017/ Hotararea 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor 

art. 2. alin. (10) În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor suplimentare se va imputa posesorului de carnet de elev sau reprezentantului său legal.

..............................................................................................................................................................................            

STUDENȚI

Studenţii români/străini înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă - licenţă, master, doctorat - în instituţiile de învăţământ superior acreditate din România beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanţă sau rutele călătoriilor.

Emiterea legitimațiilor de călătorie gratuite, cât şi a abonamentelor lunare gratuite pentru studenţi cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe până la 300 km, clasa a II-a, se face în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pe anul universitar în curs și a actului de identitate (carte de identitate sau pașaport).

Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie/abonamente lunare gratuite pentru studenţi se poate face: de la casele de bilete, de la personalul de tren, online și automate de vânzare legitimaţii de călătorie, conform reglementărilor proprii TFC.

Pentru călătoria la clasa I, studenții vor plăti integral următoarele diferenţe tarifare: diferenţă de clasă, tarif de rezervare clasa I.

La verificarea legalităţii călătoriei în tren, studenții vor prezenta:

  1. legitimaţia de călătorie gratuită(biletul)/ abonamentul lunar gratuit, pentru studenți, după caz
  2. legitimaţia de călătorie reducere/gratuit pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs sau adeverinţa de student şi un act de identitate (CI, pașaport).

În cazul în care, în tren, studenţii fie nu prezintă documentele prezentate mai sus, fie prezintă legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport sau alte documente eliberate de instituţiile de învăţământ superior, de apartenenţă, nevizate pentru anul universitar în curs, aceştia vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie de călătorie și vor fi tarifați la tariful majorat de taxare în tren.

..............................................................................................................................................................................

Extrase din Norme Metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea nr. 42/2017:

art.3. alin. (4)Pentru achiziţionarea de legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite, studenţii poartă responsabilitatea documentelor prezentate, cât şi a datelor declarate în sistemul de achiziţionare on-line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie.”

art.3. alin. (5)În cazul achiziţionării mai multor legitimaţii de călătorie/abonamente lunare gratuite în aceeaşi zi, pentru călătoria cu acelaşi tren sau pentru relaţii diferite în acelaşi timp de către aceeaşi persoană, contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport.

art.3. alin. (7)În cazul renunţării la călătorie, beneficiarii facilităţii la transport sunt obligaţi să solicite aplicarea vizei de neutilizare pe legitimaţiile de călătorie cu reducere/gratuitate în condiţiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar; în cazul neaplicării vizei de neutilizare, călătoria este considerată efectuată.”

art. 3. alin. (10) În cazul în care, în tren, sunt depistaţi călători care sunt în posesia unor legitimaţii de student pentru reducere/gratuitate la transport care nu le aparţin, acestea vor fi reţinute de către organele de control şi vor fi înapoiate instituţiilor de învăţământ superior de apartenenţă, iar călătorii vor fi consideraţi ca fiind fără legitimaţie decălătorie şi vor fi trataţi conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport şi a legislaţiei în vigoare.

..............................................................................................................................................................................


Tipărire